Voucher

Souèasnì s odeslaným e-mailem ve kterém budou potøebné informace o majiteli a adrese objektu, agentura zasílá na adresu bydlištì objednavatele vaucher s podobnými údaji. V závislosti na tom , jestli jste pøi rezervaci uhradili plnou èástku pronájmu nebo jste se rozhodli pro platbu na dvì èásti, agentura vydá dva druhy vaucheru:
  • vaucher pro agenturu (platba pronájmu provedena ve dvou èástech)
  • vaucher pro pronajímatele (celková platba pronájmu provedena jednorázovì)
Na vaucheru pro agenturu mimo všechny informace související s majitelem a adresou objektu je zvlášť vyznaèena zbývající èástka, kterou se host v den svého pøíjezdu zavazuje uhradit v kanceláøi naší agentury. Pokud se objekt, který jste rezervovali nachází v oblasti mimo náš úøad, na vaucheru bude uveden název a adresa partnera Vakance d.o.o.  agentury, u kterého mùžete provést koneènou úhradu.

Po provedení koneèné platby v kanceláøi agentury Vám bude vydán druhý vaucher- vaucher pro pronajímatele s pøesnì vyznaèeným poètem osob, za které je uhrazena rezervace i služby, které Vám budou poskytnuty. Pøi pøíjezdu do pronajatého objektu doruèíte vaucher pro pronajímatele Vašemu domácímu. On Vám pøedá klíèe od pronajaté ubytovací jednotky.

Pokud jste celkovou èástku rezervace uhradili jednorázovì, na Vaši adresu bydlištì bude doruèen vaucher pro pronajímatele. V tom pøípadì návštìva naší nebo partnerské agentury není tøeba, s pøijatým vaucherem se mùžete obrátit pøímo na adresu pronajatého objektu.
 
Secure server   Vakance travel agency
 Chorvatske turisticke sdruzeni Sdruzeni chorvatskych cestovnich kancelari